V75 Momarken 17 mars
Ulf Ohlsson
Kuskvirtous Solvalla

V75-1: 8-4-1 (2-9)
V75-2: 2-5-1-10-8-9 (12-3)
V75-3: 2-7-6 (9-8)
V75-4: 3-4-2-11-5-6 (15-1)
V75-5: 4 Farouk B.R. (5-2)
V75-6: 10 Sir Ratzeputz (2-6)
V75-7: 4-10-6-3 (2-5)